Podmínky soutěže


Úplná pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže
platná pro území České republiky

(dále také „soutěž")

 

1. Pořadatel soutěže

Soutěž pořádá společnost HENRY SCHEIN s.r.o., Palackého třída 163, 612 00 Brno, IČ 284 33 092, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61588.

 

2. Termín a místo trvání soutěže

Soutěž probíhá v období od 1. 6. 2017 do 31. 8. 2017 včetně, pouze na území České republiky.

 

3. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále také „účastník"). V případě účasti osoby mladší 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.

 

4. Podmínky účasti v soutěži

Podmínkou účasti v soutěži je uveřejnění fotografie nebo videa psa nebo kočky s produktem značky Barking Heads nebo Meowing Heads na facebookovém profilu @barkingheadsCR v příspěvcích návštěvníků. Jakékoliv jiné uveřejnění/sdílení fotografie (komentář, zpráva) se NEZAPOČÍTÁVÁ do soutěže.
Každý účastník zveřejněním fotografie souhlasí s opětovným použitím fotografií pro použití na facebookovém profilu @barkingheadsCR nebo na webových stránkách www.barkingheads.net.
Účastníci mohou soutěžit pouze jednou.

 

5. Výhra

Hlavní výhru obdrží jeden majitel psa a jeden majitel kočky, jehož fotografie nebo video budou mít v příspěvcích návštěvníků na facebookovém profilu @barkingheadsCR nejvíce „To se mi líbí“.
V každé kategorii může zvítezit pouze 1 zvíře. V případě shodného počtu „To se mi líbí“ rozhoduje o vítězi pořadatel.

Hlavní výhra pro majitele psa je suché krmivo Barking Heads dle vlastního výběru na celý rok ZDARMA, pro majitele kočky je suché krmivo Meowing Heads dle vlastního výběru na celý rok ZDARMA. Množství krmiva bude odvozeno dle krmné dávky deklarované výrobcem.

Vítězové budou informování prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku.

V případě vyčerpání výher je pořadatel povinen o této skutečnosti informovat na webových stránkách www.barkingheads.net.

 

6. Další podmínky

6.1 Výhry budou distribuovány poštou 1.10.2017, 1.1.2018, 1.4.2018 a 1.7.2018. Pořadatel neodpovídá za nedoručené, poštou poškozené nebo ztracené zásilky s výhrou.
6.2 Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.
6.3 Výherce se zavazuje využít výhru výhradně pro vlastní spotřebu. V případě porušení bodu 6.3 si pořadatel soutěže vyhrazuje právo požadovat výhru zpět.
6.4 Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.
6.5 Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele, organizátora a dalších firem, které se podílejí na této soutěži, ani osoby jim blízké.
6.6 Reklamovat závady na výhře není možné.
6.7 Účastí v soutěži, konkrétně zadáním kontaktu, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.
6.8 Zároveň účastník soutěže vyjadřuje zadáním kontaktu svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost HENRY SCHEIN s.r.o., se sídlem Palackého třída 163, 612 00 Brno, IČ 284 33 092. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Tento dobrovolný souhlas uděluje účastník soutěže výše uvedenému správci na období 5 let od konce trvání soutěže. Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě porušení povinností správcem nebo zpracovatelem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné. V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovány, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.
6.9 Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení, město (např. Jan Novák, Praha 2) ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách www.barkingheads.net v rámci vyhlášení výsledků soutěže.
6.10 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.barkingheads.net.
6.11 Úplná pravidla této soutěže jsou k dispozici na www.barkingheads.net.
6.12 V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.

V Brně dne 1. 6. 2017

 

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR PRO ČR

 

Henry Schein s.r.o.

Palackého třída 163

Brno, 612 00

VÝROBCE

 

Pet Food UK Ltd

17 Mark Road

Hemel Hempstead, Herts HP2 7BN

Tyto webové stránky využívají cookies k ukládání informací na váš počítač, aby zvýšil funkčnost svých internetových stránek a zdokonalil jejich vlastnosti. Všechny cookies na našich stránkách můžete vymazat či zablokovat, ale některé části internetových stránek v takovém případě přestanou být funkční. Váš následný pohyb na stránkách je brán jako souhlas s užíváním cookies pro tento www server.